Blogi: Puhutaan tasa-arvon toteutumisesta Turun ammattikorkeakoulussa: tunnetko jo yhdenvertaisuussuunnitelmat?

Blogi

Opiskelijakunnan tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että jokaisella korkeakouluyhteisön jäsenellä on hyvä olla. Turvallisuuden- ja yhteisöllisen kuuluvuuden tunteet ovat vitaali osa kokonaisvaltaista opiskeluhyvinvointia, joka omalta osaltaan edistää opiskelijan ammatillista kasvua työyhteisön jäseneksi. Turku pride -viikon ja lähestyvien orientoivien hengessä onkin erinomainen aika tarkastella työyhteisömme hyvinvointia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Kesäkuun puolivälissä julkaistiin Tasa-arvobarometri, joka on Sosiaali- ja terveysministeriön sukupuolten tasa-arvoa mittaava, teetetty tutkimus. Tietoa tasa-arvon kehittymisestä Suomessa on systemaattisesti tässä muodossa kerätty vuodesta 1998 alkaen, ja Tasa-arvobarometri 2017 on vastaavista julkaisuista kuudes. Tutkimukseen osallistui 3000 Suomen väestöön kuuluvaa jäsentä.

Viimeisen 20 vuoden aikana tasa-arvokokemuksessa on tapahtunut hidasta muutosta. Vuoden 2017 tutkimuksesta ilmenee, että kaksi kolmasosaa naisista ja puolet miehistä kokee miesten aseman yhteiskunnassa yhä naisten asemaa paremmaksi. Vuoden 2012 tutkimuksessa vastaavat luvut olivat noin 80 (naiset) ja 60 (miehet) prosenttia vastaajista.

Vuoden 2017 tasa-arvobarometrissa kiinnitettiin entistä laajemmin huomiota opiskelijan kokemukseen tasa-arvosta oppilaitoksissa, ja kysymyksiä muokattiin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Todella positiivista on, että keskimäärin yhdeksän kymmenestä opiskelijasta koki tasa-arvon toteutuvan omassa oppilaitoksessaan erittäin tai melko hyvin. Samanaikaisesti naisista kuitenkin lähes viidennes ja miehistä viisi prosenttia kertoi kokeneensa sukupuoleen liittyvää vähättelyä koulu- tai opiskeluympäristössä sekä kymmenesosa kaikista vastanneista koki sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää häirintää ja kiusaamista.

Tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) 5§ mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee laatia oppilaitokselle tasa-arvosuunnitelma. Barometrissä kävi ilmi, että ammattikorkeakoulussa opiskelevista naisista vain 24 ja miehistä 15 prosenttia tietää tällaisen suunnitelman olevan olemassa. Sekä Turun ammattikorkeakoulun yhdenvertaisuus – ja tasa-arvosuunnitelma että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuoden 2018 aikana vastaamaan kehittyneen korkeakouluympäristön, ja erityisesti opiskelijan, tarpeita. Olemassa olevat suunnitelmat löydät alla olevista linkeistä. Nyt onkin siis loistava aika nostaa seuraavan barometrin tuloksia, ja tutustua näiden dokumenttien sisältöihin.

Tärkeitä nostoja Tasa-arvobarometrin 2017 opiskelijamittausten tuloksista:

• Kaksi kolmasosaa naisista ja puolet miehistä kokee miesten aseman yhteiskunnaksi naisen asemaa paremmaksi
• Keskimäärin 90 prosenttia opiskelijoista kokee tasa-arvon toteutuvan omassa oppilaitoksessaan erittäin tai melko hyvin
• Lähes viidennes naisista ja miehistä noin viisi prosenttia on kokenut sukupuoleen liittyvää vähättelyä
• Vastanneista 14 prosenttia on havainnut seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää häirintää ja nimittelyä
• Naisista 13 ja miehistä 20 prosenttia kokee sukupuolensa vaikuttavan opettajien tapaan kohdella yksilöä
• Naisista neljä ja miehistä kuusi prosenttia arvioi, että kaikki eivät saa omassa oppilaitoksessaan ilmentää sukupuoltaan vapaasti ja haluamallaan tavalla
• Naisista kuusi ja miehistä kolme prosenttia koki, että kaikki eivät saa olla omia itsejään omassa oppilaitoksessaan
• Opiskeluympäristössä kaikista vastanneista vain harvat pelkäävät joutuvansa väkivallan kohteeksi

Värikästä ja tasa-arvoista Pride-viikkoa kaikille! <3

Turun ammattikorkeakoulun yhdenvertaisuus – ja tasa-arvosuunnitelma

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn yhdenvertaisuussuunnitelma