Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden maksuista on luovuttava!

Uutiset

Kannanotto: Opiskelijakunta TUO vaatii, että harjoitteluiden maksuttomuus kirjataan lakiin!

Viime vaalikaudella esitys sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden maksuttomuudesta jäi käsittelemättä. Istuva hallitus on antanut nyt uuden esityksen SOTE-uudistukseen liittyen, mutta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden maksullisuutta ei ole otettu huomioon uudistuksessa. Maksuista on ehdottomasti luovuttava!

Ammattikorkeakoulut kouluttavat sotealan ammattilaisia ja maksavat alan organisaatioille harjoitteluista, jotka ovat pakollinen osa opintoja. Soteala on ainoa ammattikorkeakoulun koulutusala, joka edelleen joutuu maksamaan harjoitteluista korvauksia alan organisaatioille. Tämä asettaa koulutusalat epätasa-arvoiseen asemaan. Valtio korvaa esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden harjoittelut osana valtionosuusrahoitusta ja ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä koulutuskorvaukset poistuivat myös toisen asteen lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksesta.

Sairaanhoitajakoulutuksessa opinnoista on harjoittelua 90 opintopistettä. Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä näiden suorittaminen maksaa ammattikorkeakoululle 43 euroa viikolta sekä päälle tulevat suojavaatekorvaukset. Tyypillisesti yksi harjoittelujakso kestää viisi viikkoa. Ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet opiskelijoiden sisäänottoa sotealalla merkittävästi vuoden 2020 aikana ja siksi taloudelliset kustannukset harjoitteluista ovat myös nousseet. Turun ammattikorkeakoulu maksaa vuosittain keskimäärin noin puoli miljoonaa euroa harjoittelumaksuja työelämän soteorganisaatioille. Harjoitteluista maksettavat kustannukset ovat taloudellisesti merkittäviä korkeakouluille, mutta sotealan organisaatioiden vuosibudjetista ne ovat olleet keskimäärin alle 1 % (2018).

Harjoitteluista maksettava raha on pois koulutuksen kehittämisestä sekä opiskelijan ohjauksesta ja heikentää oppimisympäristöjen jatkuvaan uudistamiseen tarvittavien hankintojen toteuttamista. Nämä kaikki ovat opiskelijoiden näkökulmasta kriittisiä asioista. Puolella miljoonalla eurolla pelkästään voitaisiin hankkia useampi opettaja lisää, jolloin opettajien mahdollisuudet tukea opiskelijoiden etenemistä, pienryhmäopiskelua ja lähiopetusta paranisi nykyisestä. Lisäksi opettajat pystyisivät osallistumaan erilaisin hankkeisiin entistä enemmän, jolloin opiskelijoiden ja opettajien osaaminen laajentuisi, joka osaltaan hyödyttäisi molemminpuolista osaamista ja työelämäyhteyksiä. Koulutuksen laatuun voitaisiin panostaa nykyistä huomattavasti enemmän, jolloin esimerkiksi tehdä panostuksia opiskelijoiden yksilölliseen ohjaukseen entistä tiiviimmin. Etäopiskeluaikana tälle on entistä enemmän tarvetta. Sotealalla lähiopetuksen painoarvo on erityisen suuri, sillä harjoitteluun ja työelämään ei voi edetä ilman riittävää käytännönharjoittelua koululla.

Korkeakoulu maksaa organisaatiolle siitä, että opiskelijamme pääsevät harjoitteluun ja opintojaan viimeistelevä opiskelija toimii jo melkein ammattilaisena työssään. Kuitenkaan hänen ei ole mahdollista saada harjoittelusta palkkaa. Päinvastoin nyt paikasta joutuu maksamaan. Maksullisuus kyseenalaistaa opiskelijoidemme osaamista ja halventaa koulutuksen arvostusta. Samaan aikaan alan vetovoima on hiipumassa ja osaavista ammattilaisista on pulaa.

Miten asiaan suhtauduttaisiin, jos kyseessä olisi lääkärikoulutus ja harjoittelun maksullisuus koskisi yliopistoja? Tässä on suuri epätasa-arvohaaste, kun ammattikorkeakoulun sotealan tilannetta verrataan esimerkiksi lääkärikoulutettaviin. Harjoittelumaksujen maksaminen valtion kassasta olisi yhdenvertaisuusteko, jolla poistettaisiin epätasa-arvo koulutusorganisaatioiden ja koulutusten välillä. Soteala on ainoa koulutusala, jolla epäkohta edelleen on olemassa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kouluttavat elintärkeitä osaajia meidän kaikkien turvaksi, mutta lainsäädännön epäkohta antaa vaikutelman, että toisia arvostetaan enemmän kuin toisia ja tähän pitää saada muutos.

Opiskelijakunta TUO vaatii, että maksuttomuus kirjataan lakiin uudistuksen yhteydessä!

Lisätietoja:

Jade Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja
jade.tahtinen@opiskelijakunta.net
0409344453